Master Tiedote

PTC

Otsikko

Master Person Analysis (MPA)

Tekijänoikeus

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK – 3450 Allerod
Puh. +45 70 27 70 80

Master Person Analysis –arviointimenetelmä kehitettiin vuonna 1987. Kysymykset uudistettiin ja päivitettiin vuosina 2007-2008.

Arviointityökalun rakenne

Master Person Analysis (MPA) koostuu kyselylomakkeesta, jonka perusteella muodostuu yhdeksän pääominaisuutta käsittävä Henkilöprofiili. Tämän perusteella muodostuu kuva henkilölle tyypillisestä käyttäytymisestä työelämässä. Henkilöprofiilin lisäksi voidaan muodostaa Työprofiili, joka koostuu samoista yhdeksästä ominaisuudesta. Työprofiilin tarkoitus on antaa objektiivinen kuva työn vaatimuksista. Henkilölomakkeen täyttää arvioitava henkilö ja Työprofiilin laatimisesta vastaa asiantuntija yrityksessä.

Kyselylomake koostuu 40 kysymysryhmästä. Kussakin kysymysryhmässä on neljä väittämää. Sinun täytyy valita jokaisesta kysymysryhmästä kaksi väittämää: se väittämä, joka sopii itseesi parhaiten sekä se, joka sopii itseesi huonoiten. Sinun täytyy siten valita kaikkiaan 80 väittämää.

Normit

Henkilöprofiilin tulos lasketaan tilastollisten normien mukaan, eli käytännössä henkilöprofiiliasi verrataan muiden henkilöiden profiileihin.

Arviointi

Mikään henkilöprofiili ei ole itsessään ”hyvä” tai ”huono”. Henkilöprofiilia arvioidaan niiden vaatimusten perusteella, jotka on määritetty Työprofiilissa.

Master Managementin laatimien eettisten ohjeiden mukaan MPA:n käyttöön sertifioitu käyttäjä ei saa koskaan käyttää henkilöprofiilia sellaisenaan. Henkilöprofiili on tarkoitettu haastattelun pohjaksi.

Palautekeskustelu

Palautekeskustelu on vuoropuhelutilanne. Henkilöprofiili on lähtökohtana keskustelussa, jossa voit esittää kysymyksiä, kommentoida henkilöprofiilia ja esittää näkemyksesi Henkilöprofiilin ja oman näkemyksesi välisistä eroista.

Oikeutesi

Tätä arviointimenetelmää käyttävä yritys on kirjallisesti vahvistanut, että sertifioitu käyttäjä (kts. kohta 7), noudattaa sekä arviointimenetelmiä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta että vakiintuneita käytäntöjä oikeuksiesi turvaamiseksi.

Arviointimenetelmää käyttävän yrityksen ja sertifioidun käyttäjän tulee huolehtia seuraavista asioista:

  1. Sinulle kerrotaan prosessista, jossa tätä henkilöprofiilia käytetään.
  2. Sinulle kerrotaan, missä määrin kyselylomakkeen täyttäminen katsotaan edellytykseksi tai mahdollisuudeksi ja, miten kyselylomakkeen täyttäminen tai täyttämättä jättäminen vaikuttaa seurauksiin.
  3. Sinulle kerrotaan, ketkä tulevat tarkastelemaan henkilöprofiiliasi ja milloin näin tapahtuu.
  4. Sinulle kerrotaan oikeudestasi nähdä ja kommentoida henkilöprofiilia.
  5. Sinulle kerrotaan, miten henkilöprofiiliasi käytetään prosessissa.
  6. Sinulle kerrotaan, kuinka kauan henkilöprofiiliasi säilytetään sellaisessa muodossa, että sinut voidaan tunnistaa sen perusteella, ja miten tiedot hävitetään.
  7. Sertifioitu käyttäjä on Master Managementin sertifioima eli hänet on hyväksytty ja pätevöity tarkastelemaan ja ymmärtämään henkilöprofiileja.
  8. Henkilöprofiileja ei käytetä yksinään arvioinnin tai päätöksen perusteina.
  9. Sinulle annetaan palauteraportti, joka sisältää yhteenvedon henkilöprofiilistasi.
  10. Kanssasi sovitaan ajankohdasta, jolloin voit käydä palautekeskustelun kyselylomakkeen pohjalta muodostuneesta henkilöprofiilista välittömästi, kun olet täyttänyt kyselylomakkeen.

Lisätiedot:

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed
+45 7027 7080
info@master-hr.com
www.master-hr.com

Master Value People Oy
Äyritie 8 A
FIN-01510 Vantaa
Puhelin (044)505 1896
info@masterfinland.fi
www.masterfinland.fi