MPA - ARKUSZ INFORMACYJNY

PTC

Nazwa

Master Person Analysis (MPA)

Autor

Master Management International A/S
Gydevang 39 – 41
DK – 3450 Alleroed
Tel.: +45 70 27 70 80

Data opracowania

System MPA powstał w roku 1987. Prace nad kwestionariuszem trwały w latach 2007-2008. W ich wyniku powstała obecna wersja kwestionariusza.

Cel i konstrukcja testu

System MPA służy zestawieniu profilu osobowości zawodowej z wymaganiami stanowiska pracy. W tym celu wykorzystywane są dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Osobowości i Kwestionariusz Stanowiska Pracy. Każdy z nich bazuje na dziewięciu Cechach Głównych. Kwestionariusz Osobowości opisuje typowe zachowanie osoby testowanej, a Kwestionariusz Stanowiska Pracy ilustruje w obiektywny sposób wymagania, jakie dane stanowisko stawia przed osobą testowaną.

Kwestionariusz Osobowości składa się z czterdziestu grup pytań. Każda grupa zawiera cztery stwierdzenia, spośród których należy wybrać i zaznaczyć krzyżykami dwa: to, które pasuje do Ciebie najbardziej i to, które pasuje do Ciebie najmniej. W sumie należy postawić 80 krzyżyków.

Wynik i normy

Profil osobowości jest analizowany w odniesieniu do statystycznie wypracowanych norm. Daje to możliwość porównania profilu danej osoby z reprezentatywną grupą tego typu profili.

Ocena

Nie ma profilu, który jest „dobry” albo „zły”. Profil osobowości jest oceniany przez pryzmat wymagań wynikających z profilu stanowiska pracy.

Zgodnie z założeniami etycznymi firmy Master Management, certyfikowany użytkownik nie może opierać oceny danej osoby wyłącznie na podstawie profilu osobowości. Profil ten stanowi podstawę do dalszej rozmowy.

Rozmowa podsumowująca

Omówienie wyników testu ma formę dialogu. Profil osobowości stanowi punkt wyjścia do rozmowy, w której masz możliwość zadawania pytań, komentowania i wypowiedzenia się na temat ewentualnych niezgodności między profilem a Twoją samooceną.

Twoje prawa

Firma zobowiązała się pisemnie do tego, aby osoby przeprowadzające test – licencjonowani użytkownicy, poza przestrzeganiem praw krajowych i zasad obowiązujących przy wykorzystywaniu testów w pracy, przestrzegali również zasad etyki.

Oznacza to, że zarówno firma, jak i osoba przeprowadzająca test zagwarantują, że:

  1. zostaniesz poinformowany o trybie przeprowadzenia i wykorzysty-wania testu;
  2. zostaniesz poinformowany, czy wypełnienie kwestionariusza jest warunkiem czy możliwością oraz jakie konsekwencje może mieć udział lub brak udziału w teście;
  3. zostaniesz poinformowany o tym, kto i w jakich przypadkach będzie miał wgląd w Twoje wyniki;
  4. zostaniesz poinformowany o prawie do wglądu we własne wyniki i skomentowania ich;
  5. zostaniesz poinformowany, w jaki sposób Twój profil będzie wykorzystany;
  6. zostaniesz poinformowany o tym, jak długo przechowuje się wyniki w formie identyfikowalnej i jak są one niszczone;
  7. osoba przeprowadzająca test posiada certyfikat Master Management;
  8. profil osobowości nie będzie jedyną podstawą oceny;
  9. otrzymasz raport zawierający wyniki;
  10. będzie przeprowadzona z Tobą rozmowa podsumowująca;

Pytania oraz komentarze prosimy kierować do

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed
+45 7027 7080
info@master-hr.com
www.master-hr.com