Master information om MPA

PTC

Namn

Master Person Analysis (MPA)

Producent

Master Management International A/S
Gydevang 39 – 41
DK – 3450 Allerød
Danmark
Telefonnummer: +45 70 27 70 80

År

Analysen utvecklades 1987. Formuläret uppdaterades 2007-2008.

Testets utformning och innehåll

Master Person Analysis består av ett frågeformulär som utgör grunden för en personprofil med nio stycken karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag är relevanta för det beteende personen i fråga normalt uppvisar. Med personprofilen följer också en jobbprofil som innehåller samma karaktärsdrag som personprofilen. Syftet med jobbprofilen är att ge en objektiv bild av de krav som jobbet ställer på personen.

Frågeformuläret är uppbyggt av 40 frågegrupper. Varje frågegrupp består av fyra påståenden. Du ska kryssa i två påståenden för varje frågegrupp – det som du anser ”passar dig bäst” och det som ”passar dig sämst”. Sammanlagt ska du fylla i 80 kryss.

Testresultat och normer

Resultatet av personprofilen jämförs med statistiskt framtagna normer, så att profilen kan jämföras med andra.

Bedömning

Inga testresultat är ”rätt” eller ”fel” i sig själva. Personprofilen ska alltid bedömas utifrån de arbetsuppgifter som enligt jobbprofilen ingår i jobbet.

Användaren får, enligt de etiska riktlinjerna från Master Management, inte använda personprofilen som enda bedömningsgrund. Personprofilen ska alltid ligga till grund för ett samtal.

Återkopplingssamtal

Återkopplingen sker i form av en dialog. Personprofilen är utgångspunkten för dialogen, då du har möjlighet att ställa frågor, kommentera och uttala dig om eventuella skillnader mellan personprofilen och din uppfattning om dig själv.

Dina rättigheter:

Företaget har skrivit under på att frågeformulärets användare ska följa nationella lagar och riktlinjer för bruk av lämplighetstester, samt god sed, för att tillgodose dina rättigheter i samband med detta test.

Det innebär att företaget och användaren ska sörja för att:

  1. informera om den process som personprofilen ingår i
  2. informera om huruvida ifyllandet av frågeformuläret är ett krav eller en möjlighet, samt informera om konsekvenserna av att delta eller inte delta
  3. informera om vilka personer som får vetskap om resultaten samt om när de får det
  4. informera om din rätt till vetskap om resultaten
  5. informera om hur profilen används i processen
  6. informera om hur länge resultaten från profilen kommer att sparas i läsbar form och hur de kommer att förstöras
  7. användaren är auktoriserad av Master Management och därmed godkänd och kvalificerad att tolka resultaten
  8. försäkra sig om att resultaten inte utgör den enda grunden för bedömning och beslut
  9. ge dig en återkopplingsrapport där resultaten framgår
  10. ge dig en återkoppling i form av en dialog omedelbart efter att själva frågeformuläret har fyllts i.

Frågor/övriga kommentarer:

Master Management International A/S
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed
+45 7027 7080
info@master-hr.com
www.master-hr.com

Master Management Sverige AB
Sankt Eriksgatan 117
S-113 43 Stockholm
Sverige
Växel (switchboard): +46 8 32 42 42
Fax: +46 8 24 20 25
www.master.se